Skip to content

ข่าว

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
รองอธิการบดี
ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ และกิจการสภามหาวิทยาลัย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

  • 0
  • 40
  • 31
  • 36,440

Page Facebook

สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
| Office of University Council Affairs, RMUTI |
744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 044 233000 – 2031,1020