รางวัลกิจกรรม 7 ส ดีเด่น

ก่อนดำเนินกิจกรรม 7 ส

หลังดำเนินกิจกรรม 7 ส

Big Cleaning Day

แผนผังสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย