ปี 2562

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2) 2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 3) 2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยบริการวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยบัตรประจำตัวลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยสภาวิชาการ 2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 2562
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 2562

ปี 2561

ข้อบังคับฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) 2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนาฟาร์ม 2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) 2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย 2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561