ปี 2562

คำสั่งฯ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ มทร อีสาน
คำสั่งฯ แต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ (เพิ่มเติม) 2562
คำสั่งฯ แต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนการศึกษา มทร อีสาน (ผุ้ทรงคุณวุฒิ) 2562
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของ มทร อีสาน 2562
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ (ฉบับที่ 6) 2562
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา2561
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) 2562
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) 2562
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2562
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาด้านภาระงาน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร (สายวิชาการ) มทร อีสาน 2562
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2562
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการให้ผู้เกษียณอายุราชการดำรงตำแหน่งอธิการบดีต่อไป
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ มทร อีสาน ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสถาบันชุณหะวัณเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน (ฉบับที่ 3)
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2562 (แทนท่านพรชัย)
คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มทร อีสาน แทนตำแหน่งที่ว่างลง 62
คำสั่งฯ แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นางสุวรรณี คำมั่น) 2562
คำสั่งฯ แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ผศชูชัย และนายธนวัฒน์) 2562
คำสั่งฯ แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Audit Committee) แทนตำแหน่งที่ว่าง
คำสั่งฯ แต่งตั้งรองอธิการบดีและรองอธิการบดีประจำวิทยาเขต 62 (เริ่ม 1 มีค 62)
คำสั่งฯ แต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาเขตสุุรินทร์ (อ ดร เสกสรรค์ นิสัยกล้า)
คำสั่งฯ แต่งตั้งฯ คณะกรรมการติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ มทร อีสาน (ฉบับที่ 2) 2562