2562

สรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครั้งที่ 7/2562 วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครั้งที่ 8/2562 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562
สรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครั้งที่ 9/2562 วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2562
สรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครั้งที่ 10/2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562
สรุปการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานครั้งที่ 11/2562 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562