ห้องประชุม

ห้องประชุม

**หมายเหตุ :
1.)กรุณาส่งแบบฟอร์มจองห้องประชุมที่สำนักงานกิจการสภาฯ ชั้น2
2.)หากต้องการยกเลิกห้องประชุมหรือเลื่อนการประชุมกรุณามาแก้ไขแบบฟอร์มจองห้องประชุมล่วงหน้าด้วย 3 วันทำการ ก่อนมีการใช้ห้องประชุม
โทร.2031,2097 ขอบคุณครับ/คะ

ดาวโหลดแบบฟอร์มจองห้องประชุม

ดาวโหลดแบบคำขอยืมอุปกรณ์


        ระบบจองห้องประชุม