บุคลากร

สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ดร.กิติพงษ์ เวชกามา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน
หัวหน้าสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย

งานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวกมลภัทร นิยมนา
หัวหน้าแผนกงานบริหารทั่วไป

งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวนลัทสิรินทร์ ทรัพย์โยธา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสภาวิชาการ

นางสาวนงลักษณ์ อ่องสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิตติมา คุณหม่อม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกษิดินท์ เกษสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป