บุคลากร

สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขเเสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผศ.ดร.เอนก เจริญภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ

นางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน
หัวหน้าสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย

งานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวกมลภัทร นิยมนา
หัวหน้าแผนกงานบริหารทั่วไป

งานสภาวิชาการ

นางสาวนงลักษณ์ อ่องสันเทียะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวนลัทสิรินทร์ ทรัพย์โยธา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิตติมา ไพฑูรย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกษิดินท์ เกษสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป