7ส

กิจกรรม 7 ส
ก่อนดำเนินการ 7 ส

หลังดำเนินการ 7 ส

Big Cleaning Day