สภาวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวน แพงปัสสา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ สุภาพ ณ นคร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ มันทนา สามารถ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศิริวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง วชิรภากร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ เทิดชาย ช่วยบำรุง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น

ผศ.น.สพ.ดร. ชเวง สารคล่อง
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนา เสาวกูล
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
รักษาการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้ช่วศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี  
คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วิทยาเขตขอนแก่น)

ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์  
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
(วิทยาเขตสุรินทร์)

ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
(วิทยาเขตขอนแก่น)

ผศ.ดร.สุริยา แก้วอาษา
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
(วิทยาเขตสกลนคร)

ดร.ภรณี หลาวทอง  
 คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
(วิทยาเขตสุรินทร์)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ
คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
(วิทยาเขตขอนแก่น)

ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง  
รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
(วิทยาเขตสกลนคร)

กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ บุญหมื่นไวย
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

รองศาสตราจารย์ ดร.กาณฑ์ เกิดชื่น
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

ผศ.น.สพ.ดร.สุทธิดล ปิยะเดชสุนทร
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ

เลขานุการ

อาจารย์ ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์
เลขานุการ

อาจารย์ ดร.เกตุกาญจน์ ไชยขันธุ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ