สภาคณาจารย์เเละข้าราชการ

อาจารย์ ดร.สมชาติ ดีอุดม
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ปราณี สกุลลิขเรศสีมา
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1

ผศ.ดร.ว่าที่ พ.ต.ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า
รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2

อยู่ระหว่างการสรรหา
กรรมการ

 อาจารย์ธนกร จำปาหอม
กรรมการ

อาจารย์สยาม ประจุดทะศรี
กรรมการ

นายวุฒิพงษ์ พร้อมพรั่ง
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
กรรมการ

อาจารย์บรรลุ เพียซิน 
กรรมการ

นายสืบสิทธิ์ ผาสุข
กรรมการ

อาจารย์สมเกียรติ์ ฉายพระพักตร์
กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ชาญชัย สุวรรณเขต
กรรมการ

 อาจารย์ ดร.พันธกานต์ แก้วอาษา
กรรมการ

นางสาวณฐกร กุลกิจธนขจร
กรรมการ

อาจารย์ปรัชญา บำรุงกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ