แผนดำเนินงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย รับผิดชอบการดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย, สภาวิชาการ, สภาคณาจารย์และข้าราชการ งานเลขานุการและประสานงาน งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานในปี 2561 ไว้ดังนี้ 

1. ด้านบริหารงานทั่วไป

 • จัดทำข้อมูลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 องค์ประกอบที่1, องค์ประกอบที่7 และ องค์ประกอบที่ 9
 • จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
 • รวบรวมข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้เป็นรูปเล่มต่อการนำไปประยุกต์ใช้ ปีละ 1 ครั้ง
 • รวบรวมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยทั่วกัน
 • รวบรวมหนังสือราชการที่อยู่ระหว่างปฏิบัติอย่างเป็นระบบและสะดวกในการใช้งานและรวบรวมหนังสือราชการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยจัดหมวดหมู่ของหนังสือเพื่อสะดวกในการสืบค้น
 • วิเคราะห์ภาระงานและความต้องการบุคลากรของสำนักงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตและนำผลการวิเคราะห์มาจัดทำแผนจัดหาบุคลากรตามพันธกิจและปริมาณงานของสำนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • จัดทำแฟ้มประวัติของบุคลากร กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเก็บข้อมูล
 • กำหนดแผนงบประมาณ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตลอดจนวางระบบการบริหารการเงินและงบประมาณอย่างคุ้มค่า
 • จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และกำหนดขอบข่ายหน้าที่ของการประชาสัมพันธ์ตลอดจนเผยแพร่ทั้งในส่วนของข้อมูล การจัดพิมพ์ การออกแบบรูปเล่ม
 • ดำเนินการพัฒนาระบบและรูปแบบการประชุมให้มีความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวและมีประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการประชุมสภามหาวิทยาลัย

2. ด้านงานจัดประชุมและประสานงาน

 • จัดระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย, สภาวิชาการ, สภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยนำเรื่องต่าง ๆ ที่หน่วยงานนำเสนอและผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยแล้วนำมาจัดทำเป็นระเบียบวาระการประชุม
 • เชิญประชุมสภามหาวิทยาลัย, สภาวิชาการ, สภาคณาจารย์และข้าราชการ อำนวยความสะดวกแก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย, สภาวิชาการ, สภาคณาจารย์และข้าราชการ ในการเดินทางมาร่วมประชุม สำรองที่นั่งเครื่องบิน จองที่พัก จัดรถรับ – ส่งที่สนามบิน รับรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาชี้แจงต่อที่ประชุม ตลอดจนเตรียมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุม รวมทั้งการดูแลความเรียบร้อยทั่วไปของสถานที่ประชุมสภาดังกล่าว
 • จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยรับรองในการประชุมคราวต่อไป
 • แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม และแจ้งคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
 • รวบรวม วิเคราะห์ จัดเก็บ จัดทำฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลมติสภามหาวิทยาลัยแก่สภามหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสภามหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากรและส่วนราชการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนส่วนราชการอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการจัดทำและเผยแพร่ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
 • ประมวลและรวบรวม ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องสำคัญให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอสำหรับใช้อ้างอิง
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการประชุมและการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยหรือเพื่อลดเอกสารหรือทดแทนการใช้เอกสารให้มากที่สุด
 • ให้บริการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเรื่องอื่น ๆ แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย

3. ด้านงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง

 • ประสานงานเกี่ยวกับการประชุมก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุมให้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกครั้งที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองสภามหาวิทยาลัย
 • ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับอนุกรรมการ/คณะทำงานของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเชิญประชุมและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประชุม
 • ทำหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน ที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย