หน้าที่รับผิดชอบ

อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 มาตรา 15 กำหนดว่า สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจกรรมทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 • วางนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ การศึกษา การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ
 • กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด
 • พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิก สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
 • อนุมัติให้ ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร
 • อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูง และสถาบันอื่นเข้าสม ทบ หรือการยกเลิกการสมทบ
 • พิจารณาเสนอเรื่องเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหา วิทยาลัย อธิการบดี ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ
 • แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ
 • อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
 • วางกฎระเบียบ และออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
 • พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพล
 • แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อพิจารณา และเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้
 • พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัย ตามที่ท่านอธิการบดีเสนอ และอาจมอบหมายให้ อธิการบดีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจ และหน้า ที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได้
 • ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความ ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิได้ระบุ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ

หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

 • ด้านงานบริหารทั่วไป มีภารกิจความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ – ส่ง หนังสือราชการ การร่าง –โต้ตอบ/เสนอ การผลิตเอกสาร ส่ง/แจ้งเวียน ตลาดนัดหนังสือ การเก็บรักษา ค้นคว้า ยืม และทำลายเอกสาร การบริหารจัดการภายในสำนักงาน โครงสร้าง พันธกิจ และขอบเขตหน้าที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงาน ระบบประกันคุณภาพภายในสำนักงานบริหารงานบุคลากร ทะเบียนประวัติบุคลากรสวัสดิการบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากร บริหารงบประมาณแผ่นดิน บริหารงบประมาณเงินรายได้ การเงินและบัญชีการบริหารงานพัสดุ การจัดซื้อ – จัดจ้างพัสดุ การดูแล Web site สำนักงานการบริการข่าวสารสภามหาวิทยาลัย การประชุมอิเล็กทรอนิกส์และพัฒนาระบบฐานข้อมูล
 • ด้านงานจัดประชุมและประสานงาน มีภารกิจความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านแผนการประชุมด้านระเบียบวาระการประชุม ด้านรายงานการประชุม ด้านการดำเนินงานตามมติ และด้านแจ้งเวียนรับรองเรื่องต่าง ๆ การเตรียมการก่อนการประชุม การเตรียมการระหว่างการประชุม การเตรียมการหลังการประชุมและภารกิจด้านเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดตามผล และประเมินผลการดำเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ และ เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย ให้นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามนำผลการดำเนินงานรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในการประชุมครั้งถัดไป
 • ด้านงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง มีภารกิจความรับผิดชอบเกี่ยวกับประสานงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยประสานงานเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ผู้บริหารตั้งแต่ระดับอธิการบดีและตำแหน่งที่เทียบเท่าทุกคน