สำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 ในปัจจุบันได้พัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบันมีการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการและด้านบุคลากรเพิ่มขึ้น มีหน่วยงานระดับคณะและเทียบเท่า 20 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น สำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์และถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีสังคม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีนักศึกษาประมาณ 23,000 คน มีบุคลากรประมาณ2,000 คน การปฏิบัติมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบในการวางนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตลอดจนกำกับดูแลและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามกรอบแนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ภารกิจดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นต้องมีหน่วยงานมารองรับทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยขึ้นเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง เพื่อรองรับการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวข้างต้นต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นหน่วยงานทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
 • เพื่อเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานกับบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสภามหาวิทยาลัย
 • เพื่อให้องค์กรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายโดยตรง รองรับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย
 • เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับทั้งนโยบายของสภามหาวิทยาลัย นโยบายของมหาวิทยาลัย และนโยบายหน่วยเหนือขึ้นไป
 • เพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองของมหาวิทยาลัย
 • เพื่อติดตามรวบรวมรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัย
 • เพื่อประสานงานรวบรวมรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยปฏิบัติเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยและรายงานสภามหาวิทยาลัย
 • เพื่อดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สำหรับใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น ดำเนินการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้น
 • เพื่อประสานงานเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุกระดับเพื่อร่วมดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ) ของมหาวิทยาลัย

พันธกิจของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 • สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจการของสภามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาพันธกิจ ที่เป็นองค์รวมของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีพันธกิจที่สำคัญดังนี้
 • บริหารจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ มติที่ประชุมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย
 • ประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ของชาติ
 • จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และหน่วยงานในระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ในมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานรวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
 • ประสานงานรวบรวมรายงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เสนอคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
 • ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย และดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย เป็นต้น
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • ร่วมประสานงานกับอนุกรรมการกลั่นกรอง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานการควบคุมภายในและการบริหารความของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน