สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอารีพงษ์  ภู่ชอุ่ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. จเร พันธุ์เปรื่อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภูมิรักษ์  ชมแสง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมศรี ปรารถนาดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวินัย รอดจ่าย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุวรรณี  คำมั่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ณรงค์ ผลวงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ ดร. นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ดร. ศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.เฉลิมพล  เยื้องกลาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

รศ. ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร. ทายวุฒิ โพธิ์ทองแสงอรุณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ดร. สมชาติ  ดีอุดม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.น.สพ. ชเวง สารคล่อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร. บัญฑิต กฤตาคม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์สรชัย สุขพันธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เจริญภักดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวกมลภัทร นิยมนา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.จิระยุทธ สืบสุข 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย