สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

อยู่ระหว่างการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.อารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร. จเร พันธุ์เปรื่อง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายภูมิรักษ์  ชมแสง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วิชัย ธัญญพาณิชย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนอมศรี ปรารถนาดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวินัย รอดจ่าย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสุวรรณี  คำมั่น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ดร.จิณณพัต โรจนวงศ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

นางสาวสุเนตรา ทองจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร. สมชาติ  ดีอุดม
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯป

ผศ.ดร.วุฒิชัย สิทธิวงษ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ผศ.ดร.รพีพงษ์ เปี่ยมสุวรรณ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

ดร.อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด  โนท
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต ติรประเสริฐสิน
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและกิจการสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร.กิติพงษ์ เวชกามา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นางสาวกมลภัทร นิยมนา
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย