สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีฯ – กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จร่วมประชุม Asia Pacific Youth Forum

Published by uca on

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราธิดา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จยังห้องอเนกประสงค์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงร่วมการประชุม Asia Pacific Youth Forum Youth at the front of the HIV response ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานด้านเอชไอวีแก่กลุ่มเยาวชน มีการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น และจัดศึกษาดูงานด้านการแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือแก้ไขปัญหาเอเชไอวีของเครือข่ายเยาวชนในระดับภูมิภาค

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับโรคเอดส์ โดยเฉพาะการลดการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก โครงการเกี่ยวกับการให้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี แก่ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง รวมถึงการป้องกันดูแล และรักษาการติดเชื้อ พระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ จึงทรงได้รับการยกย่องให้ดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) ในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิค

การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562 มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้บริหารแผนงานเอดส์ระดับประเทศ นายกเทศมนตรี ผู้นำเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเยาวชนในองค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิค 20 ประเทศ เข้าร่วมกว่า 150 คน

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]

ข้อมูลจาก : https://www.thebangkokinsight.com/248307/

Categories: ข่าว