“สุรเกียรติ์” นายกสภา มทร.อีสาน บรรยายพิเศษ ย้ำกลุ่มราชมงคลต้องร่วมมือกันก้าวผ่านสังคมใหม่ พร้อมตอบโจทย์ประชาคมอาเซียน

Published by uca on

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเพื่อตอบโจทย์ประชาคมอาเซียน” โดยมีผู้บริหารจาก 9 ราชมงคล และ นักศึกษาร่วมรับฟัง จำนวนทั้งสิ้น 400 คน ณ ห้องประชุมตะโกราย 1 อาคาร 35 มทร.อีสาน โดยได้มีการกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกมิติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการปรับตัวของมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม 9 มทร. แต่เป็นมหาลัยทั้งอาเซียน โดยกลุ่มราชมงคลต้องวางแผนปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมในฐานะสถาบันการศึกษา เรื่องการจัดการเรียนการสอนต้องปรับแบบใหม่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและเข้าถึงคนทุกระดับและทุกวัย โดยจะต้องร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่าน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1.สังคมผู้สูงอายุ 2.สังคมเมือง 3.ยุคนวัตกรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Video”][/siteorigin_widget]