สำนักงานกิจการสภาฯ รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

Published by uca on

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้มีคณะกรรมการมาตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส เพื่อยกระดับมาตรฐานขององค์กร และตอบสนองนโยบายด้านการประหยัดทรัพยากร ในการเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน 7ส ได้เดินตรวจเยี่ยมห้องสำนักงาน ห้องประชุมแคขาว แคเเสด เเคเเดง และห้องน้ำ ซึ่งการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน