ภาพประทับใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯพระราชทานกำลังใจชาวอุบลฯ

Published by uca on

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร ที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชําราบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้กราบถวายรายงาน ดังนี้

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าศาสตราจารย์พิเศษ สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการจากส่วนกลางและใน จังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนทุกหมู่เหล่า ที่เข้าเฝ้าใต้ฝ่าพระบาท อยู่ ณ ที่นี้ ล้วนมีความปลื้มปิติและ สํานึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าพระบาทได้เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎร ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระอนุญาตถวายรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยสังเขปดังนี้

จากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นโพดุล และพายุโซนร้อนคาจิกิ ทําให้ฝนตกหนัก ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่รับน้ําจากแม่น้ํามูล และแม่น้ําชี รวมถึงเป็นที่รับน้ําจากจังหวัด ร้อยเอ็ด ยโสธร และอํานาจเจริญ ก่อนที่จะไหลลงแม่น้ําโขง ทําให้จังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณน้ําสะสมเป็น จํานวนมากในช่วงฤดูฝน หลายพื้นที่เกิดน้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง และ เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในบางพื้นที่ โดยในปีพุทธศักราช 2562 นี้ ได้เกิดเหตุอุทกภัยขึ้นในทุกอําเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งสิ้น 25 อําเภอ 189 ตําบล 1,724  หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 42,383 ครัวเรือน 159,692 คน มีผู้อพยพรวม 21,691 คน พื้นที่การเกษตรเสียหายรวม 639,556 ไร่ วัด 140 วัด และโรงเรียนได้รับผลกระทบจํานวน 156โรงเรียน โดยมีอําเภอที่ประสบอุทกภัยรุนแรง 5 อําเภอ ได้แก่ อําเภอวารินชําราบ อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอดอนมดแดง อําเภอตระการพืชผล และ อําเภอเมืองอุบลราชธานี

ที่ผ่านมา ใต้ฝ่าพระบาททรงมีความห่วงใยและรับสั่งให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีไปแล้วดังนี้

1.จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) โดยให้พัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบ อาหารสด และนําอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยและอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 2จุด จุดที่ 1 วัดบ้านยางกระเดา ตําบลท่าเมืองอําเภอดอนมดแดง จุดที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผลตําบลเซเป็ด อําเภอตระการพืชผล โดยแจกจ่ายอาหารได้ 10,700 ชุด รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 321,000 บาท

2. จํานวน 1 จุด ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอวารินชําราบ โดยการจัดทําอาหารกล่องรวม 25,456 กล่อง

3. มอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จํานวน 4,100 ชุด

นอกจากนี้ ใต้ฝ่าพระบาท ในพระสถานะประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ทรงมีรับสั่งให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดหาพันธุ์ข้าว พันธุ์ปลา อาหารสัตว์ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการฟื้นฟูอาชีพแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในการประกอบอาชีพ เกษตรกรรมและปศุสัตว์ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรในพื้นที่ประสบภัย จัดหาชุดนักเรียนจํานวน 982 ชุด เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนของโรงเรียนที่ชุดนักเรียนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย สนับสนุนเงินทุน ช่วยเหลือฟื้นฟูเพื่อพระราชทานแก่กลุ่มอาชีพที่วัสดุอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจํานวน 5 กลุ่ม ๆ ละ 10,000 บาท รวมทั้งสนับสนุนเงินทุนและดินเหนียวซึ่งเป็นวัตถุดิบในการปั้นเตาจํานวน 175 คันรถ เพื่อพระราชทานแก่กลุ่มอาชีพปั้นเตาซึ่งเป็นอาชีพหลักของราษฎรในชุมชนวัดช่างหม้อ เพื่อเป็นการ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ และส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ประสบภัยตาม พระนโยบายและวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ นับเป็นพระกรุณาธิคุณและเป็นขวัญกําลังใจเป็นล้นพ้นแก่ราษฎร ผู้ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระอนุญาตเบิกผู้เข้ารับพระราชทาน ทรัพย์ สิ่งของ และเงินช่วยเหลือ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามลําดับดังนี้

1.นายอําเภอ อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอตระการพืชผล อําเภอดอนมดแดง อําเภอวารินชําราบ และอําเภอเมืองอุบลราชธานี เข้ารับพระราชทานพันธุ์ข้าว พันธุ์ปลา และหญ้าอาหารสัตว์ เพื่อนําไปมอบแก่ เกษตรกรผู้ประสบภัย
2. ปลัดอาวุโส อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอตระการพืชผล อําเภอดอนมดแดง อําเภอวารินชําราบ และอําเภอเมืองอุบลราชธานี เข้ารับพระราชทานเงินช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบภัย
3. ตัวแทนกลุ่มอาชีพ กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์ ชุมชนท่าปงมั่ง อําเภอวารินชําราบ กลุ่มแคปหมูแก้ว ชุมชนคูยาง อําเภอวารินชําราบ กลุ่มทําไม้กวาด บ้านโนนลําดวน อําเภอวารินชําราบ กลุ่มสานตะกร้า สารพัดประโยชน์ บ้านไร่เหนือ อําเภอพิบูลมังสาหาร และกลุ่มทอเสื่อ บ้านท่าเมือง อําเภอดอนมดแดง เข้ารับพระราชทานเงินทุนช่วยเหลือฟื้นฟูการประกอบอาชีพ
4. ตัวแทนนักเรียนชาย – หญิงจากโรงเรียนที่ชุดนักเรียนได้รับความเสียหายจากอุทกภัยจํานวน ๑๐ โรงเรียน เข้ารับพระราชทานชุดนักเรียน

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้อมูลจาก : https://www.matichon.co.th/court-news/news_1746002

Categories: ข่าว