กิจกรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 11/2562

ภาพบรรยากาศการประชุมสภา มทร.อีสาน
ครั้งที่ 11/2562
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร