กิจกรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

ภาพบรรยากาศการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562