กิจกรรมข่าว

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ลงนามถวายพระพร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๗ พรรษา 

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒