กิจกรรมข่าว

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เข้าเยี่ยมชมบูธ มทร.อีสาน ในงานเพื่อนพึ่ีงภาฯ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เข้าเยี่ยมชมบูธ มทร.อีสาน
เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ในงานเพื่อนพึ่ีงภาฯ