ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรพัฒนาสรรถนะเลขานุการสภาฯ (USP 1)

Published by uca on

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรพัฒนาสรรถนะเลขานุการสภาฯและหัวหน้าสำนักงานสภามหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพรุ่นที่ 1 (USP 1) เมือวันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอนก เจริญภักดี ตำเเหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ
นางสาวกัลยาลักษณ์ ลาภหนุน ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย
นางสาวกมลภัทร นิยมนา ตำแหน่งแผนกงานบริหารงานทั่วไป
เข้าร่วมการอบรม