กิจกรรม

ภาพบรรยากาศการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 8/2562 

ภาพบรรยากาศการประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 8/2562 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 
ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร